Vedtægter
for
THY Vognmandsforening
Senest ændret februar 2017

Vedtægter for Thy Vognmandsforening
§ 1 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL
§ 2 FORHOLDET TIL DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK OG DANSK ERHVERV
§ 3 OPTAGELSE AF MEDLEMMER
§ 4 KONTINGENT OG INDSKUD
§ 5 MINDELIG AFGØRELSE AF UOVERENSSTEMMELSER
§ 6 IDØMMELSE AF BØDER
§7 EKSKLUSION
§ 8 VOLDGIFT
§ 9 VOLDGIFTSPROTOKOL
§ 10 UOVERENSSTEMMELSER MELLEM ORGANISATIONER MV.
§ 11 DTLS EVENTUELLE BEHANDLING AF LOKALE UOVERENSSTEMMELSER
§ 12 RESTANCER
§ 13 FORENINGENS HÆFTELSE
§ 14 DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGS AFHOLDELSE OG INDVARSLING
§ 15 VALG AF DIRIGENT
§ 16 DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
§ 17 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§ 18 AFSTEMNINGSREGLER
§ 19 GENERALFORSAMLINGSREFERAT
§ 20 BESTYRELSEN
§ 21 BESTYRELSESMØDER
§ 22 BESTYRELSENS ANSVAR
§ 23 FORENINGSPROTOKOL
§ 24 MEDLEMMERNES DISKRETIONSPLIGT
§ 25 REGNSKABET
§ 26 UDMELDELSE SUSPENSION OG OPHØR AF MEDLEMSKAB
§ 27 ÆRESMEDLEMMER
§ 28 PASSIVE MEDLEMMER
§ 29 VEDTÆGTSÆNDRINGER
§ 30 OPLØSNING AF FORENINGEN
§ 31 VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDELSE
ETISKE NORMER FOR MEDLEMMER AF DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK
ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF KLAGER OM OVERTRÆDELSE AF DE
ETISKE NORMER FOR MEDLEMMER AF DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK
3
§ 1 Foreningens navn og formål
1.1 Foreningens navn er Thy Vognmandsforening, og foreningens hjemsted er formandens
virksomhedsadresse, medmindre bestyrelsen beslutter andet.
1.2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes erhvervsøkonomiske, faglige og sociale
interesser og i øvrigt virke til at sikre medlemmerne de bedst mulige betingelser for udøvelsen
af deres erhverv.
§ 2 Forholdet til Dansk Transport og Logistik og Dansk Erhverv
Foreningen er optaget under Dansk Transport og Logistik (DTL), der tillige er medlem af
Dansk Erhverv (DE). Foreningen og dens medlemmer er dermed underkastet såvel DTLs som
DEs vedtægter, love og bestemmelser.
Medlemsvirksomheder, som beskæftiger fremmed arbejdskraft, skal samtidig være medlem af
en arbejdsgiverorganisation, der varetager overenskomstmæssige forhold.
§ 3 Optagelse af medlemmer
3.1 Som medlem kan optages enhver, der fra sit forretningssted i Danmark driver lovligt erhverv
som vognmand, og som har en væsentlig berettiget erhvervsmæssig interesse i medlemskab.
3.2 Som medlem kan endvidere optages medarbejdende børn i faderens/moderens forretning eller
omvendt.
3.3 Endvidere kan medejere af en forretning med flere indehavere optages som medlemmer.
3.4 Drives en forretning i selskabsform, er det selskabet som sådant, der er medlem, og det
meddeles foreningen, hvem der repræsenterer selskabet i forretningsanliggender og dermed
har møde-, tale- og stemmeret for selskabet, og er valgbar.
Medarbejdende aktionær/anpartshaver/interessent kan optages som medlem, uanset
medlemskab i andre foreninger og organisationer.
3.5 De i henhold til stk. 1.2, 1.3 og 1.4 optagne medlemmer har alle medlemsrettigheder og
-pligter, bortset fra evt. begrænsning af stemmeret i medfør af § 18.4 og af valgbarhed jf.
§ 20. Trods bestemmelsen i § 18.4og § 20 har de således møde- og taleret på foreningens
møder og generalforsamlinger.
4
3.6 Enhver, der optages som medlem, skal indskrive sit navn i foreningens medlemsprotokol eller
underskrive en særlig indmeldelsesblanket.
Såfremt ansøgeren driver vognmandsvirksomhed, hvortil tilladelse kræves i medfør af
godskørselsloven, skal indmeldelsesblanketten være vedlagt en kopi af tilladelse og
registreringsattest.
Optagelse af et medlem sker med forbehold af DTLs afgørelse i hvert enkelt tilfælde.
Ved optagelsen får det nye medlem udleveret, og er underkastet, et eksemplar af foreningens
vedtægter, således som de er ved indmeldelsen, og som de senere på lovlig måde måtte blive
ændret.
3.7 Det påhviler foreningens medlemmer at give foreningens formand skriftlig meddelelse om
ændring af firma, navn eller adresse.
3.8 Afgår et medlem ved døden, eller afhændes forretningen, har henholdsvis den efterlevende
ægtefælle eller køberen ret til at indtræde som medlem i afdødes eller sælgers sted, for så vidt
den pågældende i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen.
En køber eller arving, som driver vognmandsvirksomhed, hvortil tilladelse kræves i medfør af
godskørselsloven, anses ikke for indtrådt som medlem af foreningen, før kopi af tilladelse og
registreringsattest er foreningen i hænde.
3.9 Det er ethvert medlems pligt, hvis det erfares, at en person har etableret sig som vognmand, at
meddele dette til bestyrelsen, der ufortøvet skal drage omsorg for, at vognmanden opfordres
til at indtræde i foreningen.
§ 4 Kontingent og indskud
4.1 Ved optagelse af nye medlemmer betaler disse et indskud til foreningen.
4.2 Størrelsen af indskud, det ordinære medlemskontingent samt kontingentet for passive
medlemmer fastsættes af bestyrelsen.
4.3 Det påhviler foreningens medlemmer at give foreningens formand skriftlig besked omkring
ændringer i firmanavn, adresse og lignende.
4.4 Kontingentet til foreningen og til DTL opkræves kvartalsvis jf. DTLs kontingentregulativ.
4.5 Genoptages et medlem, der har udmeldt sig eller er blevet ekskluderet, kan bestyrelsen
bestemme, at der skal betales nyt indskud. Desuden skal det genoptagne medlem indbetale det
skyldige beløb før optagelsen er gældende.
5
§ 5 Mindelig afgørelse af uoverensstemmelser
5.1 Det påhviler bestyrelsen ved forhandling at søge udjævnet enhver faglig konflikt og at træffe
de bedst mulige forholdsregler til afværgelse af sådanne konflikter. Viser det sig, at
bestyrelsen ikke kan nå til en mindelig ordning af en konflikt, finder reglerne i paragrafferne
6-11 anvendelse.
5.2 Det er ethvert medlems pligt at give møde for bestyrelsen, når dennes skriftlige anmodning
herom foreligger. Udeblivelse, uden bevisligt til foreningens kontor – senest dagen før mødets
afholdelse – anmeldt lovligt forfald, medfører hver gang et bødeansvar efter bestyrelsens
skøn. Medlemmets udeblivelse udelukker ikke bestyrelsens beslutningsdygtighed.
Parterne må ikke møde ved eller med advokat eller andre ved disse møder, men dog ved
voldgift.
5.3 Bestyrelsen har ret til, dersom den har begrundet formodning om, at et medlem har forbrudt
sig mod vedtægterne, og medlemmet nægter at have begået nogen forseelse, at forlange, at
vedkommende medlem afgiver en erklæring på tro og love, med angivelse af den bøde, der
skal betales, såfremt erklæringen viser sig at være urigtig. Nægter medlemmet at afgive en
sådan erklæring, skal bestyrelsen anse forseelsen som begået.
5.4 Er en sag over 6 måneder gammel, er den forældet og skal afvises, medmindre bestyrelsen
finder særlig anledning til at gøre undtagelse.
5.5 Dersom nogen fremfører urigtige påstande eller forvolder unødig trætte, kan der pålægges
ham en bøde efter § 6.
§ 6 Idømmelse af bøder
6.1 Dersom nogle af foreningens medlemmer åbenbart handler mod foreningens interesser, eller
gør sig skyldig i overtrædelser af foreningens vedtægter, eller på anden måde udviser grov
ukollegial optræden, jf. også Etiske normer for medlemmer af Dansk Transport og Logistik,
skal den pågældende indkaldes til møde jf. § 5.2. Det pågældende medlem kan af foreningens
bestyrelse, såfremt en advarsel ikke skønnes tilstrækkelig, idømmes en bøde til foreningens
kasse. Bødens størrelse må ikke være under 500 kr., og skal fastsættes under hensyn til
arbejdets størrelse og overtrædelsens omfang.
6.2 Sager, der vedrører overtrædelse af sådanne pligter, som påhviler medlemmerne af de DTL
tilsluttede foreninger, som led i erhvervsøkonomiske aftaler (rabataftaler, aftaler med
transportbrugere eller lignende), kan med DTLs samtykke behandles af foreningen i
overensstemmelse med reglerne i nærværende paragraf.
6
6.3 Når der er pålagt et medlem en bøde, skal vedkommende have skriftlig meddelelse herom, og
bøden skal være betalt inden 14 dage efter meddelelsens modtagelse, medmindre det
pågældende medlem inden for dette tidsrum begærer sagen forelagt i den § 8 omtalte
voldgiftsret.
§7 Eksklusion
7.1 Har medlemmet tidligere fået en advarsel eller bøde for overtrædelse af en eller flere af de i
første punkt af foregående paragraf omhandlende forseelser, kan nye forseelser i stedet for
bøde medføre eksklusion af foreningen. Eksklusionen kan også finde sted på grund af en
første gang stedfunden overtrædelse, såfremt bestyrelsen skønner, at overtrædelsen er af
særlig graverende karakter.
Eksklusionen skal meddeles den pågældende skriftligt. I denne meddelelse skal det oplyses, at
eksklusionen inden for 14 dage efter meddelelsens modtagelse af det pågældende medlem kan
indbringes for den i § 8 omtalte voldgiftsret, hvis afgørelse er endelig. Begæres eksklusionen
indbragt for voldgiftsretten, skal dens virkning først indtræde, når voldgiftsrettens afgørelse
foreligger.
7.2 Eksklusion uden ret til indbringelse for voldgiftsretten finder sted i tilfælde af
kontingentrestance ud over 2 kvartaler efter sidste rettidige betalingsdag. Dog skal det altid
ved forudgående skriftlig meddelelse udtrykkeligt tilkendegives det pågældende medlem, at
undladelse af betaling inden for en nærmere i meddelelsen angivet frist vil medføre
eksklusion i henhold til nærværende bestemmelse.
§ 8 Voldgift
Til afgørelse af stridigheder efter §§ 6 og 7 nedsættes en voldgiftsret, når det pågældende
medlem har indgivet begæring herom. Voldgiftsretten skal bestå af 4 voldgiftsmænd, hvoraf
bestyrelsen vælger 2, det eller de klagende medlemmer 2, samt opmand, der, når blot en af
parterne kræver det, skal være jurist, og som i så fald udpeges af underretsdommeren i den
retskreds, hvori foreningens formand har bopæl. Såfremt der findes flere underretsdommere,
skal anmodningen rettes til den dommer, under hvem straffesager henhører. Såfremt den
stedlige dommer måtte vægre sig ved at udpege opmanden, skal præsidenten for Sø- og
Handelsretten anmodes om at udpege opmanden.
Som voldgiftsmand kan ikke vælges personer, med hvilke en part er beslægtet eller besvogret
i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller personer, der er
partens nuværende eller tidligere ægtefælle, registrerede partner, samlever, værge, adoptiveller
plejefader, adoptiv- eller plejesøn. Som voldgiftsmand kan ej heller vælges personer, der
er part i sagen.
7
Har en af parterne ikke givet meddelelse om sit valg af voldgiftsmænd inden for en uge efter
at være opfordret dertil, udpeges disse ligeledes af underretsdommeren.
Ethvert medlem er pligtigt til at give møde for voldgiftsretten, når skriftlig tilsigelse
foreligger. Udeblivelse uden bevisligt – senest dagen før mødets afholdelse – anmeldt lovligt
forfald, medfører hver gang et bødeansvar, hvis størrelse fastsættes af voldgiftsretten. Det
berører dog ikke voldgiftsrettens beslutningsdygtighed, at det tilsagte medlem udebliver.
Voldgiftsretten fastsætter selv voldgiftsmændenes rejseudgifter og diæter, og afgør hvorledes
udgifterne ved voldgiftsrettens virksomhed skal fordeles mellem parterne. Foreningen
indestår for betalingen af det opmanden tilkomne honorar.
Voldgiftsrettens afgørelse, der uvægerligt skal efterkommes, er endelig og kan ikke
indbringes for domstolene.
§ 9 Voldgiftsprotokol
Der føres en særlig voldgiftsprotokol, der skal underskrives af samtlige voldgiftsmænd samt
af opmanden. Bestyrelsens forhandlinger i henhold til §§ 5, 6 og 7 tilføres ligeledes denne
voldgiftsprotokol, og underskrives af den samlede bestyrelse.
§ 10 Uoverensstemmelser mellem organisationer mv.
10.1 Uoverensstemmelser mellem foreninger, der er tilsluttet DTL, kan skriftligt forelægges DTL
til afgørelse. DTLs afgørelse kan, inden for et tidsrum af 14 dage efter dens meddelelse,
indankes for en voldgiftsret, jf. DTLs vedtægter. Voldgiftsrettens afgørelse skal uvægerligt
efterkommes, idet afgørelsen er endelig og ikke kan indbringes for domstolene.
10.2 Skulle der opstå uoverensstemmelser mellem et medlem af en DTL tilsluttet forening og en
anden DTL tilsluttet forening som sådan, skal bestyrelsen i sidstnævnte forening anmode
bestyrelsen i førstnævnte forening om at tage stilling til sagen, således at uoverensstemmelsen
går over til at blive en uoverensstemmelse mellem et medlem og den forening, han er medlem
af jf. §§ 5, 6, 7 og 8, idet det er forbudt medlemmer af en DTL tilsluttet forening at udvise
ukollegial optræden over for medlemmer af en anden DTL tilsluttet forening.
10.3 Er den klagende forening utilfreds med den afgørelse, der bliver truffet inden for det
pågældende medlems forening, går uoverensstemmelsen over til at blive en
uoverensstemmelse mellem 2 foreninger, hvorefter reglerne ovenfor under § 10.1 finder
anvendelse.
8
§ 11 DTLs eventuelle behandling af lokale uoverensstemmelser
Såfremt foreningens bestyrelse måtte ønske det, kan den, ved at fremsende sagen til DTL,
anmode denne om at træffe de i §§ 6 og 7 nævnte afgørelser.
Med hensyn til den af DTL trufne afgørelse finder reglerne i §§ 6.1 og 8 anvendelse.
§ 12 Restancer
12.1 Forfaldent kontingent mv. til foreningen og DTL samt bøder eller andre foreningen tilkomne
fordringer, opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.
12.2 Har et medlem penge til gode hos foreningen, kan foreningen foretage modregning i sådanne
beløb, jf. f.eks. § 12.3.
12.3 Betales kontingent mv. ikke rettidigt, pålægges en strafrente på 1,5 % for hver påbegyndt
måned, efter at betalingsfristen jf. DTLs kontingentregulativ er overskredet og indtil
betalingen sker. Alle omkostninger - herunder inkassoomkostninger – påhviler restanterne.
12.4 Betales kontingent mv. ikke rettidigt, er det pågældende medlems rettigheder (men ikke
medlemspligter) automatisk suspenderet, indtil betalingen finder sted jf. § 26.2.
12.5 Foreningen overgiver alle restancer til udenretlig inkasso og kan vælge at indgive restance for
retslig inkasso.
12.6 Ved kontingentrestance udover 2 kvartaler efter sidste rettidige betalingsdag, kan det
pågældende medlem ekskluderes i medfør af bestemmelserne i § 7.2.
12.7 Medlemsvirksomheder, som træder i betalingsstandsning, tvangsakkord eller hvis bo tages
under konkurs- eller dødsbobehandling som gældsfragåelsesbo, mister retten til medlemskab
og anses for udtrådt af foreningen fra udgangen af det kvartal, hvor dekretet er afsagt eller
bobehandlingen er påbegyndt, med mindre boet inden udtrædelsesdagen skriftligt erklærer at
ville indtræde i medlemskabet.
12.8 Mistes retten til medlemskab efter § 12.7, frigøres medlemsvirksomheden ikke for
forpligtelsen til at betale kontingent indtil udløbet af udmeldelsesfristen i § 26.1.
§ 13 Foreningens hæftelse
9
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Udtrædende medlemmer kan
ikke rejse krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue eller midler.
§ 14 Den ordinære generalforsamlings afholdelse og indvarsling
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og indvarsles
senest 2 uger forinden gennem en skriftlig indkaldelse, der tilstilles hvert enkelt medlem, hvis
adresse fremgår af foreningens medlemsliste. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af
dagsorden samt revideret regnskab og medbringes på generalforsamlingen som legitimation.
Kun medlemmer samt indbudte gæster har møde- og taleret på generalforsamlingen.
§ 15 Valg af dirigent
15.1 Til som dirigent at lede generalforsamlingen har bestyrelsen ret til at indkalde en person eller
en jurist. I modsat fald vælger generalforsamlingen en dirigent.
15.2 Under forhandlingerne har dirigenten, der er uafsættelig, den øverste myndighed med hensyn
til forhandlingens førelse.
15.3 Står det ikke i dirigentens magt at opretholde den fornødne ro og orden, er han berettiget til at
afbryde eller slutte generalforsamlingen, men skal da begrunde sin afgørelse i foreningens
protokol.
10
§ 16 Dagsorden for den ordinære generalforsamling
16.1 På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:
1. Valg af dirigent, jf. dog § 15.1
2. Valg af stemmetællere
3. Aflæggelse af beretning om foreningens forhold og virksomhed i den forløbne periode
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor og suppleant
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt
16.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen og afgår med halvdelen
eller så nær som muligt halvdelen hvert år.
Formanden vælges af bestyrelsen for 1. år ad gangen på førstkommende bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen.
Desuden vælges der hver år 1. suppleant og 2. suppleant til bestyrelsen.
Ved valget skal der tilsigtes en geografisk repræsentativ bestyrelse.
16.3 På samme måde vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at 1 revisor afgår hvert år.
Der vælges ligeledes 1 revisorsuppleant, som afgår hvert år.
16.4 Det er ethvert medlems pligt at modtage valg til foreningens tillidsposter, dog ikke genvalg de
første 2 år efter afgang.
16.5 Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling og sat på dagsordenen, må
indsendes skriftligt med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens
afholdelse til foreningens kontor, hvor det fremlægges til gennemsyn. For forslag til
vedtægtsændringer gælder bestemmelserne i § 30. I modsat fald henvises forslaget til
drøftelse under Eventuelt.
§ 17 Ekstraordinær generalforsamling
Når særlige omstændigheder måtte kræve det, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling. Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling
senest 14 dage efter, at den fra mindst 25 pct. af medlemmerne måtte have modtaget skriftligt
motiveret anmodning herom.
11
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med det varsel, som fremgår af §§ 29 og 30, og i
øvrigt med det varsel, som forholdene tillader, dog mindst 5 dage forinden dens afholdelse,
gennem en skriftlig indkaldelse, der tilstilles hvert medlem, hvis adresse fremgår af
foreningens medlemsliste. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden og medbringes
på generalforsamlingen som legitimation.
Reglerne i § 15 om valg af dirigent mv. finder også anvendelse ved ekstraordinære
generalforsamlinger.
§ 18 Afstemningsregler
18.1 For såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger gælder følgende
afstemningsregler:
18.2 Kun medlemmer, der ikke er i restance med kontingent, har stemmeret på
generalforsamlingen.
18.3 Hvert medlem har én stemme.
18.4 Passive medlemmer har ikke stemmeret.
18.5 Der kan stemmes ved fuldmagt, dog maksimum 2 fuldmager pr. fremmødte medlem.
18.6 Alle valg og afstemninger i øvrigt foregår ved håndsoprækning. Det skal dog stå dirigenten,
formanden eller 5 mødte medlemmer frit for, før afstemningen at forlange skriftlig
afstemning. Dirigenten kan dog, hvis han under selve afstemningen finder det nødvendigt,
kræve skriftlig afstemning.
18.7 I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages der omvalg mellem de kandidater, der står lige.
Fører dette ikke til en afgørelse, gør formandens, eller ved hans forfald den fungerende
formands, stemme udslaget. Ved andre afstemninger end valg er forslaget i tilfælde af
stemmelighed ikke vedtaget.
18.8 Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes
antal.
§ 19 Generalforsamlingsreferat
Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlingers forhandlinger tilføres foreningens
protokol, der underskrives af dirigenten.
12
§ 20 Bestyrelsen
Bestyrelsen skal bestå af aktive medlemmer jf. dog § 27 og vælges i overensstemmelse med
reglerne i §§ 16 og 18. Fra en og samme forretning kan der ikke sidde mere end én person i
bestyrelsen.
Et medlem kan kun udtræde af bestyrelsen med samtykke af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand, og fastsætter i øvrigt selv sin
forretningsorden. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som formand.
Bestyrelsen vælger derudover en sekretær og kasserer, der kan – men ikke skal – være
medlem af bestyrelsen.
Stemmeberettigede deltagere til DTLs generalforsamling vælges af bestyrelsen for et år ad
gangen.
§ 21 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen sammenkaldes med rimeligt varsel af formanden, når omstændighederne efter
hans formening tilsiger det, eller såfremt mindst halvdelen af de øvrige
bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Såfremt et bestyrelsesmedlem, bortset fra formanden, har længerevarende forfald, indkaldes
vedkommendes suppleant.
Udebliver et bestyrelsesmedlem eller en tilsagt suppleant uden senest dagen før
bestyrelsesmødets afholdelse at have meddelt lovligt forfald, betaler han en bøde på 100 kr. til
foreningens kasse.
I behandling af sager, som specielt vedrører et bestyrelsesmedlems forretning, har det
pågældende medlem ret til at forklare sig over for den øvrige bestyrelse men ikke til at deltage
i behandlingen af sagen.
I tilfælde af stemmelighed ved valg gør den fungerende formands stemme udslaget.
Ved andre afstemninger er forslaget ikke vedtaget.
§ 22 Bestyrelsens ansvar
Bestyrelsen er solidarisk ansvarlig for foreningens ledelse såvel som for tilstedeværelsen af
foreningens midler i overensstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og
generalforsamlingens øvrige beslutninger.
13
Foreningens formue kan anbringes i solide værdipapirer og garant-beviser. Dog må
maksimum 50% af foreningens formue og højst kr. 200.000 anbringes i garant-beviser.
Et bestyrelsesmedlem er ansvarsfri for beslutninger truffet på bestyrelsesmøder, hvor han har
været lovligt fraværende. Det samme gælder, hvor et bestyrelsesmedlem har taget reservation
mod trufne beslutninger, som han har stemt i mod.
Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid i forbindelse med en af revisorerne forlange
regnskaberne forelagt. Bestyrelsen har ret til for foreningens regning at tegne en
kautionsforsikring for kassereren.
Dersom den kontante kassebeholdning inkl. checks overstiger 2000,00 kr., skal mindst det
overskydende beløb indsættes i bank eller sparekasse eller på girokonto.
§ 23 Foreningsprotokol
Forhandlingerne på bestyrelsesmøder tilføres foreningens protokol, der underskrives af den
samlede tilstedeværende bestyrelse.
§ 24 Medlemmernes diskretionspligt
Det er ethvert medlems pligt over for uvedkommende at fortie, hvad der ved møder,
foranstaltet af foreningen, er forhandlet og vedtaget, medmindre der er givet særlig
bemyndigelse til at omtale sådanne sager.
§ 25 Regnskabet
Forinden regnskabet fremlægges til godkendelse, skal revisorerne have underskrevet dette og
forsynet det med de anmærkninger, regnskabet måtte give anledning til.
14
§ 26 Udmeldelse suspension og ophør af medlemskab
26.1 Udmeldelse af foreningen kan kun ske gennem en skriftlig meddelelse til foreningens kontor
med mindst 6 måneders varsel til en 1. juli.
Såfremt en medlemsvirksomhed afhændes eller ophører, kan udmeldelse effektueres allerede
med virkning fra udgangen af det kvartal, i hvilket virksomhedssalget finder sted, eller den
pågældende virksomhed ophører, forudsat foreningen har modtaget skriftlig underretning
herom.
26.2 Et medlem, der træder i betalingsstandsning, tvangsakkord eller hvis bo tages under konkurs
eller dødsbobehandling som gældsfragåelsesbo, mister retten til medlemskab og anses for
udtrådt af DTL fra udgangen af det kvartal, hvor dekret er afsagt eller bobehandling er
påbegyndt, medmindre boet inden udtrædelsesdagen skriftligt erklærer at ville indtræde i
medlemsforholdet.
26.3 Såfremt en medlemsvirksomhed er i restance med kontingent for mindst to kvartaler eller
denne står i restance for andre ydelser med mindst et tilsvarende beløb, kan virksomheden –
efter forudgående skriftligt varsel fra foreningen – blive meldt ud af foreningen.
26.4 Mistes retten til medlemskab efter § 26.3, frigøres medlemsvirksomheden ikke for
forpligtelsen til at betale kontingent indtil udløbet af udmeldelsesfristen i § 26.1.
26.5 I tilfælde af restance suspenderes medlemsretten, indtil betaling sker. Dette gælder dog ikke
medlemspligten.
§ 27 Æresmedlemmer
Personer, som foreningen af særlige grunde ønsker at hædre, kan udnævnes til
æresmedlemmer, dog kun efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens beslutning.
Æresmedlemmer er kontingentfrie, har møde- og taleret på foreningens møder og
generalforsamlinger, ligesom de er valgbare og har stemmeret.
§ 28 Passive medlemmer
Medlemmer, som på grund af alder, sygdom eller lignende, er ophørt med at drive
vognmandsvirksomhed kan, efter bestyrelsens afgørelse, optages som passive medlemmer.
Passive medlemmer har møde- og taleret, men de har ikke stemmeret i foreningens
anliggender, ligesom de ikke kan vælges til tillidsposter inden for foreningen. Passive
medlemmer svarer kontingent i begrænset omfang (jf. § 4).
15
§ 29 Vedtægtsændringer
29.1 Ændringer i nærværende vedtægter kan kun finde sted ved en generalforsamlingsbeslutning
og kræver kvalificeret majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
29.2 Det skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, i hvilke paragraffer der ønskes
gennemført ændringer.
29.3 Forslag til vedtægtsændringer skal være indsendt skriftligt og med en kort (men dækkende)
motivering til foreningens kontor senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. I modsat
fald henvises forslaget til drøftelse under Eventuelt.
29.4 For så vidt angår ændringsforslag, der ønskes vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling,
skal sådanne ændringsforslag endvidere forud være anbefalet af 25 pct. af medlemmerne,
ligesom indkaldelsen med ændringsforslagene skal være tilsendt medlemmerne en uge forud
for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.
29.5 Vedtagne ændringer skal senest 3 uger efter vedtagelsen udsendes til hvert enkelt medlem.
§ 30 Opløsning af foreningen
Foreningens opløsning kan kun finde sted efter at være vedtaget på 2 efter hinanden følgende
lovligt indvarslede generalforsamlinger. Det skal udtrykkeligt fremgå af indkaldelsen, at
foreningens opløsning står på dagsordenen, ligesom indkaldelsen til sidste generalforsamling
skal finde sted med mindst 14 dages varsel, og vedtagelsen af opfølgningen på denne sidste
generalforsamling skal ske med 2/3 majoritet.
På den sidste generalforsamling, hvor foreningens opløsning måtte blive vedtaget, skal der
samtidigt tages beslutning om, hvem og på hvilken måde dens forpligtelser skal afvikles, og
hvorledes foreningens eventuelle formue skal anvendes.
§ 31 Vedtægternes ikrafttrædelse
Disse vedtægter trådte i kraft den 28. februar 1999 og senere ændret på den ordinære
generalforsamling den 26. februar 2000, den 25. februar 2006, den 24. februar 2007, den 23.
februar 2008, den 25. februar 2012 og den 22. februar 2014.
16
Etiske normer for medlemmer af Dansk Transport og Logistik
Transporterhvervet udfylder en vigtig mission i det moderne samfund ved at medvirke til en
effektiv, økonomisk og miljøansvarlig distribution af alle former for gods, som en nødvendig
forudsætning for at holde samfundets vitale funktioner i gang.
Medlemmet skal derfor inden for loven og disse normer udføre sit transportarbejde på en forsvarlig
måde og i overensstemmelse med en god forretningsskik inden for transporterhvervet.
Kravet om iagttagelse af loven og de etiske normer gælder i forholdet til:
. kunden
. samfundet, nationalt som internationalt samt til
. kolleger
Og sikres gennem:
. anvendelse af lovligt og miljøtilpasset materiel og beskæftigelse af veluddannet
personale;
. diskretion vedrørende transportopgaver og kunders forhold i almindelighed til
bevarelse og udbygning af tillidsforholdet mellem transportør og transportkøber;
. fokus på minimering af ressourceanvendelsen ved udførelsen af transportarbejdet
til gavn for samfundet og det omkringliggende miljø; samt gennem
. iagttagelse af god og hensynsfuld optræden ved afviklingen af transportarbejdet,
i særdeleshed gennem sikker adfærd i trafikken.
I forholdet til kolleger inden for transporterhvervet og DTL skal medlemmet:
. udvise god kollegial adfærd;
. undlade gennem udtalelser eller optræden at skade erhvervets omdømme og
respekten for andre kolleger;
. anvende de kollegiale kanaler til bilæggelse af faglige konflikter, herunder søge
bistand hos kredsformand eller indehavere af tillidshverv til afholdelse af kollegiale
samråd, før der tages skridt til anvendelse af retssystemet eller involvering af
offentligheden; samt
. ikke tage utilbørlig kontakt til kollegers kunder, herunder i tilfælde af en kollegas død.
I forholdet til medarbejderne skal medlemmet tilstræbe
. at medarbejderne sikres den fornødne faglige og praktiske uddannelse, som er relevant for
de funktioner, de pågældende udfører og til stadig udvikling af erhvervet;
. at der tilvejebringes et godt og sikkert arbejdsmiljø med gode samarbejdsforhold; samt
17
. at medarbejdernes rettigheder efter lovgivningen og gældende overenskomster
overholdes.
Disse normer er udarbejdet i henhold til Dansk Transport og Logistiks vedtægter § 3, stk. 2,
som udtryk for de krav, der stilles til medlemsvirksomhedernes professionelle standard og etik
under udøvelsen af deres erhverv.
Reglerne, som blev vedtaget på DTLs generalforsamling den 6. maj 2000 og den 15. maj 2010, er at
betragte som et tillæg til DTLs vedtægter og har således direkte gyldighed for alle
medlemsvirksomheder i DTL.
18
Administrative retningslinjer for behandling af klager om overtrædelse af de etiske normer
for medlemmer af Dansk Transport og Logistik
Klager over en medlemsvirksomheds overtrædelse af de etiske normer behandles i
overensstemmelse med nedenstående retningslinjer:
1. Klageberettiget er ethvert medlem af DTL.
2. Bestyrelsen kan ligeledes af egen drift indlede en sag om overtrædelse af de etiske normer.
3. En klage over et medlems tilsidesættelse af gældende lovgivning, og hvor der verserer en sag
for myndigheden, vil normalt først blive behandlet efter, at den relevante offentlige
myndighed har efterforsket og truffet afgørelse om lovovertrædelsen. Bestyrelsen kan i
tilfælde af særligt graverende forhold beslutte at behandle og afgøre en klage, uanset at den
pågældende offentlige myndighed endnu ikke har truffet en afgørelse i sagen.
4. En klage indgives skriftligt til DTL, der herefter foranstalter en selvstændig undersøgelse af
klagens faktiske omstændigheder. Anonyme henvendelser vil blive afvist.
5. Der foretages i forbindelse med sagens oplysning en skriftlig høring af den indklagede medlemsvirksomhed
således, at denne får lejlighed til at kommentere klagen og de i sagen i øvrigt
foreliggende oplysninger.
6. Der foretages endvidere en skriftlig høring af den indklagede medlemsvirksomheds
medlemsforening (-er).
7. Bestyrelsen forelægges herefter sagen til afgørelse.
8. Den indklagede virksomhed kan begære at få foretræde for bestyrelsen, forinden bestyrelsen
træffer afgørelse i sagen.
9. Bestyrelsens afgørelse, der skal være begrundet, meddeles skriftligt klageren, den indklagede
og dennes medlemsforening.
10. Bestyrelsen træffer bestemmelse om, hvorvidt afgørelsen skal offentliggøres i DTLs
medlemsblad og medlemscirkulærer. Såfremt den indklagede virksomhed indbringer
afgørelsen rettidigt for voldgiften, udskydes offentliggørelsen, indtil voldgiftens afgørelse
foreligger.
11. Der henvises i øvrigt til vedtægterne for DTL, herunder til bestemmelserne om sanktioner og
om indbringelse af bestyrelsens beslutning for foreningens voldgift.
Vedtaget af bestyrelsen for DTL den 15. august 2000 og 15. maj 2010.

 

***********************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       THY VOGNMANDSFORENING  Industrivangen 23  7730 HANSTHOLM  TLF. 97 96 12 13 

Ultimate Web